REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Herbavit, dostępny pod adresem internetowym www.herbavit.com.pl, prowadzony jest przez Helenę Hierasimowicz-Bednarz prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 897-102-63-77, REGON 930151271
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2 . Sprzedawca – Helena Hierasimowicz-Bednarz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poronińskiej 15, kod pocztowy 52-232, NIP 897-102-63-77, REGON 930151271.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.herbavit.com.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Opisy Produktów mają charakter informacyjny. Zdjęcia produktu mogą odbiegać swoim wyglądem od oferowanych w sprzedaży w związku z wprowadzeniem przez producenta nowych szat graficznych lub opakowań promocyjnych.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
13. Kupon rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci ciągu liter i/lub cyfr, uprawniający Klienta do otrzymania zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki), kwotowej lub na darmową dostawę, w Sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę,

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Apteka Pułaska, ul. Pułaskiego 49A, 50-445 Wrocław.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: herbavit@herbavit.com.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 533-774-651
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 70 1090 1522 0000 0001 0801 1403
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-22.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
2. Po skompletowaniu Zamówienia należy przejść do Koszyka, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) i kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”;
3.Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
5. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany przy składaniu zamówienia;
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska
b. Przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Apteka Pułaska, ul Pułaskiego 49A, 50-445 Wrocław
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne PayU
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 4 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, lub płatnością elektroniczną – od dnia zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 4 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
7. W przypadku gdy niemożliwa będzie realizacja Zamówienia w terminie wskazanym w ustępie 4 i 6 niniejszego paragrafu, Klient zostanie poinformowany o przedłużeniu terminu realizacji zamówienia poprzez wiadomość e-mail lub drogą telefoniczną.
8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za termin dostawy przesyłki przekazanej firmie kurierskiej.
10. Promocje trwają do czasu wyczerpania ilości produktów promocyjnych.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży oraz zmiany cen, o czym poinformuje klienta przed realizacją zamówienia.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie koszty Produktu oraz koszty doręczenia Produktu do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy dostępnej w danej ofercie.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
g. Zwracany Produkt musi pozostać w stanie niezmienionym tj. w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu. Produkty należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Paczki odesłane na inny adres lub za pobraniem nie będą odbierane.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia zawartości paczki jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera firmy FedEx w chwili doręczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w jego obecności. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Paczki odesłane na inny adres lub za pobraniem nie będą odbierane.

§ 11

Kupony rabatowe

1. Udostępnienie Kuponu rabatowego może nastąpić w formie listu elektronicznego lub poprzez akcję promocyjną ogłaszaną na stronie internetowej Sklepu.
2. Skorzystanie z przesłanego Kuponu rabatowego jest dobrowolne.
3. Aby skorzystać z Kuponu rabatowego należy wpisać odpowiedni ciąg znaków w pole “Kod Kuponu” i kliknąć przycisk “Zastosuj kupon” podczas podsumowania zakupów w Koszyku przed przejściem “Do kasy”.
4. Wpisanie Kuponu rabatowego w polu wymienionym w ust. 3 spowoduje aktywację zniżki o wartość (procentową, kwotową lub bezpłatnej dostawy) Produktów znajdujących się w Koszyku, jeśli spełnione zostały wymagania danego Kuponu rabatowego, o ile takie występują.
5. Kupony rabatowe nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że na jedno Zamówienie można wykorzystać tylko jeden kupon rabatowy.
6. Kupony rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kuponu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kupon rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
8. Kupony rabatowe nie obowiązują na Produkty marki Solgar oraz na Produkty znajdujące się w kategorii Wyprzedaż.
9. Produkty, które zostały zakupione z wykorzystaniem Kuponów rabatowych, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep. W przypadku zwrotu takich Produktów, Klient otrzymuje zwrot wartości Produktu widniejący na fakturze.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Regulamin obowiązuje od dnia 14.09.2018